Bluff your way about Alsatian architecture

The ground floor was smaller than the first floor to avoid taxes

You will notice that some old houses have a ground floor that is smaller than the first floor. It is because people used to pay taxes on the surface of the ground floor. So people managed to have the first floor larger than the ground floor. Are Alsatians,  Scottish ?

Leave Comment

Leave a Comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

navigate here (non vérifié)

déc 29, 2014 · Reply

Neat page, Maintain the fantastic job. With thanks! navigate here http://macabresonger.tumblr.com

Alice (non vérifié)

mar 14, 2015 · Reply

ஜ சஃப அவர கள ந ன இட ட இந தப ப ன ன ட டம மட ட ற த தல க க கக க த த ர க க றத .ஜ சஃப அவர கள , பல இடங கள ல ந ன க ற வத ய இங க ம க ற ந ர ட க றத . ப ரச ச ன உங கள ச ந தப பத வ ல வர ம ஆப சப ப ன ன ட டங கள அல ல. அத ப ல உங கள ய உங கள க ட ம பத த னர ய த ட ட உங கள பத வ கள ல அல லத வ ற பத வ கள ல வர வத க ட அவ வளவ ப ரச ச ன க க ர யத இல ல . ஆன ல உங கள அட ய ளம ப லவ இன ன ர அட ய ளத த உர வ க க மற றவர பத வ கள ல ந ங கள ப ட வத ப ல மற றவர கள ய ம அவர கள ப ண உறவ னர கள ய ம த ட ட வத ம கப ப ர ய ப ரச ச ன . அதற க 100% பல ய னத ந ன . எனக க ஆதரவ அள த த ம யவரத த ன , எல .எல . த ச , எஸ .க ., வ ஜய , க ச ஆக ய ர ம இதற க பல ய ய னர . ந ங கள க றல ம , ஏன பலர ம அத ய க ற ன ர கள , அத வத , "ச ர உங கள நட எங கள க க த த ர ய த , ந ங கள எல ல ம உங கள த தவற கவ ல ல ம ந ன ப ப ம " என ற ல ல ம . ஆன ல அப பட த தவற க ந ன த தவர கள ம கண சம ன அளவ ல இர ந தனர . இத ல ந ங கள ம அடக கம என ற க ற வரவ ல ல . (உங கள டம ப றக வர க ற ன .) என ட ஸ ப ள ப யர dondu(#4800161) என பத இட ட அந த ப ல ட ண ட பத த தப ப ன ன ட டங கள எண ண லடங க . இதற க ந ன எத ர வ ன க ட த ததன க ரணத த ந ங கள இப பத வ ல க ற ப ப ட டத ய அட ப பட ய க வ த த க ற வ ன . ந ங கள எழ த ன ர கள : "ஆன ல ச ல சமயங கள ல எத ர ள க பத த ன உச ச ய ல இர க க ம ந ரத த ல ந ம அம த ய க இர ப பத அவர அலட ச யம என ற தவற க ந ன க கவ ம வ ய ப ப ர க க றத . அத தக ய வ ள வ த த ன அன ற ம ந ன சந த த த ன ."அத த த ன ந ன ம ச ய த ன ச ர . ஆன ல என ன, அலட ச யம என ற த ட டப பட டவர கள ந ன த த , அதன ல அவர கள டன எனக க ர க க ம நட ப க டக க ட த என ற எண ணத த ல சமயம க ட க க ம ப த ல ல ம சம பந தப பட டப பத வ கள க க ப ப ய ப ன ன ட டம ட ட எல க க ட ட ச தன , ப ட ட இர ப பத எல ல வற ற க க ம ம ல க என தன ப பத வ ல ம என ப ன ன ட டங கள நகல டப பட வத என பத ய ல ல ம க ற ஆரம ப த த ன . அப பட ய ம ரய கரன , வ ர வன ன யன , வ .மண கண டன ஆக ய ர அவற ற ய ல ல ம அலட ச யம ச ய தனர . இப ப த இன ன ர வக ப ன ன ட டத த ற க வர வ ம . அத வத ஆப சம இர க க த , ஆன ல ம ம த எல ல ம , உத ரணத த க க ஜ த த வ ஷம , எல ல ம இர க க ம . அம ம த ர ப ப ன ன ட டம ஒன ற வ ர வன ன யன அவர கள ன வந தத . அந தப பத வ ல ந ங கள இட டப ப ன ன ட டம இத : "பள ள என ற ல என ன த ர ய ம ? ம ன மக கள க ய ப ர ப ப ன கள எல ல ம த ழ த தப பட ட பள ளர கள ப ப ர த த க க ட ட ச ச ர ப ப ம என பத க ம . இவ வ ற ந ங கள எங கள ச ன ன க க ட டத த ல வ ளக கம ச ல வ ம ."என ற க ற ம இவ வ ர நட சத த ரத த (அத வத ட ண ட ர கவன ) என னவ ன ற க ற வத ன ற எனக க ச ல லத த ர யவ ல ல .அவர ட ய கர த த (Are you really soierus about what you wrote Mr.Dondu?) வ மர சனத த க க க க ட தக த ய ல ல தத என ற எண ண ஒத க க த தள ள க ற ன . (அதன ப றக க ழல வந த உங கள தவற னப ப ர தல எட த த க க ட ட ன ர , ந ங கள உங கள க க உர ய ப ர ந தன ம ய டன அதற க க என ன டம மன ன ப ப ல ல ம க டக க ட ட ர கள , இப ப த ந ம இர வர ம அச க க ம ட ய த அளவ க க நட ப டன இர க க ற ம என பத ல ல ம ப ன ன ல வந தத . உண ம ய க க றப ப ன ல உங கள அர ம ய ன நட ப க ட த ததற க கவ வத ப ல ட ண ட வ க க நன ற க ற வ ண ட ம . ஏன ன ல இத ப பட த த அவன ரத த அழ த தம எல ல ம இன ன ம ஏற ம அல லவ ?).எத தன ம ற கரட ய கக கத த ன ல ம ஒர ச த ரண எல க க ட ட ச தன ய ச ச ய யக க ட ச ம பல பட ட தவற ற த த ர ம பத த ர ம ப ச ய க ற ர கள , அவர கள டம என னத ன ச ய ய ம ட ய ம ?இப ப ன ன ட டம உண ம ட ண ட இட டத என பத த த ர வ க க ம வக ய ல பற ற ய என ன ட ய இப பத வ ல ம அத நகல ட க ற ன . ப ர க க: அன ப டன ,ட ண ட ர கவன

Penakluq (non vérifié)

mar 18, 2015 · Reply

I love reading these articles because they're short but intirmafove. http://grfxjbbohz.com [url=http://apxippszp.com]apxippszp[/url] [link=http://mvqrzgtthqs.com]mvqrzgtthqs[/link]

Bennie (non vérifié)

jan 29, 2016 · Reply

Depending on the state you live, these loan companies will have a specific quantity of time to get their money rear However, for you to rescue from your uphill or even disappointment strategy borrowers must narrate to the loan merchants totally in connection with principles in addition to rules of those loans ahead of apply Also visit my weblog: http://google.com/

Chet (non vérifié)

jan 29, 2016 · Reply

In selecting the best pay day loans need ones additional know-how about such loans, but if have not experienced in order to apply the personal loans you should seek the ideas to find out which loans organization will be the suitable for solving your condition The reason is that whenever you spend that sort of money, you simply won't be prone to take your bank loan anywhere else Here is my homepage ... google.us

Earnestine (non vérifié)

fév 01, 2016 · Reply

It can be composed of through 60 pages long and contains 50 plus real instance photos that may help you follow coupled with each phase even better The cardholders of minute card have entitlement to receive JCP gains points. my weblog :: Kill

Wilbert (non vérifié)

mar 22, 2016 · Reply

En algunos casos, los Productores también premian em direção a los Afiliados con mejor rendimiento de venta desde determinados productos. Feel free to visit my web blog: mercado de afiliados

Felipa (non vérifié)

juin 22, 2016 · Reply

Wow that was strange. I just wrote an extremely ⅼong commеnt but after I clicked submit my сomment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all thɑt over again. Anyhoա, just ԝanted to sау wonderful blog! Feel Free tο check thiѕ tߋo : Virtual Juror Jobs my web-site :: What is the meaning of virtual reality

Jenifer (non vérifié)

juil 01, 2016 · Reply

Get the one working Boom Beach diamonds giveaway Hack Tool that generates unlimited Gold, Mana, Gems and Lot more! Feel free to visit my page; boombeach.online

Skye (non vérifié)

juil 18, 2016 · Reply

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm inspired! Very helpful information particularly the remaining section :) I deal with such info much. I used to be seeking this particular information for a very long time. Thanks and best of luck. Review my page ... skilled workers ( www.westparknet.com - http://www.westparknet.com/cgi-bin/jawanote.cgi?page=0&pass=%22% )

BusinessCapital... (non vérifié)

jan 20, 2017 · Reply

Quicker and Easier than the SBA, http://BusinessCapitalAdvisor.com can get your business a loan for $2K-350,000 With low-credit and no traditional personal guarantees or collateral. Use our short form to See exactly how much you can get, No-Cost: http://BusinessCapitalAdvisor.com/?url=catherinemonroy.com&id=e319 If you've been established for at least a year you are already pre-qualified. Our Fast service means funding can be completed within 48hrs. Terms are personalized for each business so I suggest applying to find out exactly how much you can get. This no-cost service does not require any personal information since the amount is based on annual revenue of your business. Funds are also Non-Restrictive, allowing you to use the whole amount in any way including bills, taxes, hiring, marketing, expansion, or Absolutely Any Other expense. There are limited SBA and private funds available so please apply now if interested, Click Here: http://BusinessCapitalAdvisor.com/?id=e319 Have a great weekend, The Business Capital Advisor Team unsubscribe here - http://remove.businesscapitaladvisor.com/?url=catherinemonroy.com&id=e319

SomSiffslaffish62 (non vérifié)

fév 18, 2017 · Reply

How on the planet today? s young girls managed to manage thongs was beyond everybody.I could tell, as well while any music lover may tell, when some you've gotten spent the time, and even effort, and many, much time in the practice lose.The practice of giving to obtain, wherein you demonstrate your expertise by giving people either free or low-fee admittance to it, is a good idea to start building a new reputation.Its easy and while doing so, you could save finances.About the overall, sending comments and very funny sayings via SMS is usually a finest way to instill some fun individuals lives. By means of Filipinos? love for popular music, the most anticipated season within the ye.Days and nights or sometimes weeks would be spent on cleaning up looking for puppy before it is actually housebroken.Very well, a website for any of them will surely amplify their image, but it may be much more than this.She was signed towards small indie label in addition to recorded a Gospel Steel album under her basic name Katy Hudson.In the process they not only hurt men but in addition hurt themselves. This is often an occasion that you may not have again.LOOK AT THIS: If you are truly serious about how to become your own boss and create your home based business online.In case you? re part of the particular honor society, there? ohydrates an expectation cluster.Purposely countering comedy tradition, many say it's overtaking observational humour being the new? alternative funny.This individual leaves no stones unturned with regards to his characters in a film. - Contain sand with gravel approximately 2 inches thick meant for land habitat.Newcomers usually haven' t established their numbers You simply must know what your magical number is to help get the closes you need.There are a number steps that will really need to be done, so be sure you do these individuals because this is sizzling you can be sure you locate a legitimate business that's the best fit for your current personality.By switching the principle oakley frogskins featured content, you can emphasize these other important why people love your business and have more types to give gone.Simplest way to achieve this trust is to create a habit of being beneficial or freely offering any specific information that may be of use or interest to some people. Related Articleshttp://rknw.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=130042 http://bbs.dazhilivip.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10385&extra= http://540512.com/forum.php?mod=viewthread&tid=276973&extra= http://3iron.club/forum/viewtopic.php?f=3&t=413677 http://forum.pompervoor.nl/forum.pompervoor.nl/viewtopic.php?f=1&t=857886 http://724886.com/www17088com/forum.php?mod=viewthread&tid=890151&extra= http://sjmcxny.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=391897&extra= http://marcusspace.ca/warcouncil/viewtopic.php?f=3&t=511597 http://www.moredividends.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=113894 http://celadoncitizen.club/showthread.php?tid=1041493 http://bullymods.net/forum/viewthread.php?thread_id=292853 http://tylervollbooks.com/node/14?page=3#comment-12375 http://www.ns2.keopost.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=505707 http://personaldigitalfriend.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=393209 http://forum.spanisharea.com/viewtopic.php?f=3&t=991100

SomSiffslaffish20 (non vérifié)

mar 07, 2017 · Reply

It includes manageability and security to business organizations to regulate, update and retrieve knowledge.I love to have a list with me continually of the ten people I'd prefer most to connect with in that week.Mainly because professional configurations like standard commercial tri-folds are already pre-set for most printing companies.At times you even completely forgot over it only to find it while in the trash.When you talk with prospective clients [url=http://www.fakeoastore.com]fake oakley[/url] , explain your competitive advantages as part of your conversation. Additionally, you will want to be sure that they facility that you leave the children with has a constructive reputation among all city members.About the Author Our FDCPA Attorney protects consumers from abusive and deceptive lenders, and their unfair business collection agencies practices.I had produced to really push myself on this one; I never were once the one to commence conversations, being more of an casual observer - nonetheless finding this new assurance really turned things around for my situation.We've a paint additive available they'll reflect 95% of the heat far from home.Thus, it is very important that you can maintain self-control and useful escalation at the best pace. This approach does not mean that you have to publish every day or simply every week until you want to.Beneficiaries (also termed? heirs? or? legatees? ) Beneficiaries include the people and organizations to whom you for the testator bequeath your property.If you ever notice swings with destroyed chains, loose hardware, wood that is certainly cracked, rough or broken make sure you contact the city officers.All the incident inspired Clifford Berryman towards draw a political cartoon illustrating the case.Thus, it is necessary to go by up and improve organization processes to rectify the problem. Which means, if you are adopting an old dog, learn as a lot of its history as potential.This can be a practice called? phishing? and is particularly one of many items that make giving out your existing information online a very bad idea.Usually, we've been giving to all others for so long we've forgotten that which you enjoy, so when we're met with the option of selecting, without restrictions around people.Shorter men should choose the shortest rise in their pants that they may get away with website really long rise can certainly make you look like you do have a negative butt, as well as make what you may have in front appear not likely obvious.Utilised together always match the color from the suit you? re sporting, i. Related Articles[url=http://www.helovia.net/forum/showthread.php?tid=760304]http://www.helovia.net/forum/showthread.php?tid=760304[/url] [url=http://chenxiang01.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25343&extra=]http://chenxiang01.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25343&extra=[/url] [url=http://eestivanemad.ee/forum/viewtopic.php?f=2&t=1194607]http://eestivanemad.ee/forum/viewtopic.php?f=2&t=1194607[/url] [url=http://www.vaporlatino.net/showthread.php?tid=1010155]http://www.vaporlatino.net/showthread.php?tid=1010155[/url] [url=http://bokraa7la.net/vb/showthread.php?1247-file-upload&p=362308#post362308]http://bokraa7la.net/vb/showthread.php?1247-file-upload&p=362308#post362308[/url] [url=http://www.zrvip.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2047&extra=]http://www.zrvip.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2047&extra=[/url] [url=http://ylyapp.com/forum.php?mod=viewthread&tid=228430&pid=457335&page=4379&extra=#pid457335]http://ylyapp.com/forum.php?mod=viewthread&tid=228430&pid=457335&page=4379&extra=#pid457335[/url] [url=http://bbs.17mogu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=289743&extra=]http://bbs.17mogu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=289743&extra=[/url] [url=http://forum.gipnoclub.ru/index.php?topic=282180.new#new]http://forum.gipnoclub.ru/index.php?topic=282180.new#new[/url] [url=http://bullymods.net/forum/viewthread.php?thread_id=370623]http://bullymods.net/forum/viewthread.php?thread_id=370623[/url] [url=http://202.143.141.248/khogjeam/index.php?topic=494207.new#new]http://202.143.141.248/khogjeam/index.php?topic=494207.new#new[/url] [url=http://chenxiang01.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23141&extra=]http://chenxiang01.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23141&extra=[/url] [url=http://archive.tcltk.co.kr/punbb/viewtopic.php?pid=789795#p789795]http://archive.tcltk.co.kr/punbb/viewtopic.php?pid=789795#p789795[/url] [url=http://bbs.sqwomen.org/forum.php?mod=viewthread&tid=18389&extra=]http://bbs.sqwomen.org/forum.php?mod=viewthread&tid=18389&extra=[/url] [url=http://sjsd.h001.996h.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=518159&extra=]http://sjsd.h001.996h.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=518159&extra=[/url]